โปรแกรมหลักสูตร Brand Transformation : การทรานส์ฟอร์มแบรนด์และธุรกิจ
สู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ ภายใต้กิจกรรม Creative Business Design & Transformation: การออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์ คิด เริ่ม ทำ ธุรกิจ อย่างมียุทธศาสตร์และอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรที่จะเป็นทางลัดให้คุณมีธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืนในอนาคต และสอดรับกับโลกยุคใหม่ 

เรียนรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือ วิธีการออกแบบธุรกิจและการสร้างแบรนด์เบื้องต้น เพื่อสร้างแนวคิดที่จำเป็นต่อการออกแบบ วางแผนและดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ ปรับจูนความคิด สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0 และ โลกธุรกิจหลังโควิด-19” กับ กิจกรรม Creative Business Design & Transformation: การออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์ คิด เริ่ม ทำ ธุรกิจ อย่างมียุทธศาสตร์และอย่างสร้างสรรค์ สอนโดยทีมงาน  Baramizi Group โดยหลักสูตรการสอนมีดังนี้

หมายเหตุ : รูปแบบการสอนอาจมีการสอนในรูปแบบออนไลน์ และ/หรือ ณ  TCDC (โดยโต๊ะจะมีการจัดเว้นระยะห่าง) 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับธุรกิจใน Stage ตั้งแต่ Start up / Survival / Stable โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  • ขนาดธุรกิจ 1-300 MB./Year  (หรือหากยังไม่ได้จัดตั้ง บริษัทฯ แต่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จก็สามารถเข้าร่วมได้)
  • ผู้ก่อตั้ง/ ผู้บริหารระดับสูงสุด และทีมงานที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ เข้าร่วมคลาสเรียนด้วยตัวเอง  (สามารถเข้าเรียนได้ไม่เกิน 3 ท่าน/ องค์กร)
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางที่กำหนดได้ทุกครั้ง

หลังจากเรียนจบสิ่งที่ท่านจะได้รับ; 

  1. ได้บทสรุปภาพอนาคต (Brand & Business Future Scenario) แนวคิด และแผนการเบื้องต้นในการสร้างแบรนด์และทำธุรกิจอย่างยั่งยืน 
  2. ผู้ประกอบการ สามารถคิดริเริ่มอย่างมียุทธศาสตร์ ออกแบบธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เตรียมเปลี่ยนผ่านธุรกิจให้เข้ากับยุคสมัย หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
  3. ผู้ประกอบการได้มีชุดความรู้ความคิด เครื่องมือใหม่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความคิดพื้นฐาน (Conceptual Design) ตลอดจนประยุกต์ใช้ความคิดเชิงออกแบบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการออกแบบและพัฒนาธุรกิจ (Business Design) ตลอดจนทำต้นแบบและทดสอบอย่างมีทิศทางเป็นระบบ ก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ ออกแบบสินค้า หรือบริการจริงต่อไป

รับจำนวนเพียง 20  องค์กรเท่านั้น!! 

วิธีการสมัครและการคัดเลือก

  1. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  2. ส่งเอกสารใบสมัครที่ BusinessDesignTransform@cea.or.th  และ thanthita.s@baramizi.co.th โดยใช้หัวข้ออีเมล์ว่า “Biz Design ปี 2563”
  3. รับสมัคร พิจารณา และ คัดเลือก ผู้ประกอบการเป้าหมาย จำนวน 20 ราย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน  2563

รอบที่ 1 คัดเลือกจากใบสมัคร วันที่ 9-24 พฤษภาคม 2563 เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกรอบที่ 2 แบรนด์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ทางเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล และโทรแจ้งในภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

รอบที่ 2 ผู้ประกอบการที่ได้รับการติดต่อกลับ ทำการอัดคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 10 นาที เพื่อเล่าถึงธุรกิจของตนเอง และเหตุผลในการสมัครเรียนครั้งนี้ ส่งกลับมาให้ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (อาจมีการขอโทรสัมภาษณ์ หรือ Video Conference เพิ่มเติม)

4. ประกาศผลและชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 (ค่าเข้าร่วมกิจกรรมและการให้คำปรึกษาระหว่างการอบรม 5 ครั้ง เป็นเงิน 5,000 บาทต่อท่าน)

5. เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามวันเวลาที่กำหนด

ผู้สนใจสามารถรับฟังเนื้อหากิจกรรมบรรยายในวัน Open House  ได้ที่ https://www.facebook.com/changebycea/videos/552371305714596/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์: waritthi.t@cea.or.th โทร. 08-1561-7449

หมายเหตุ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติฯ 5 ครั้ง จะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการติดต่อกลับและแจ้งให้ทราบว่าผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 2) ตลอดจนได้ชำระเงินค่าอบรม 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว (โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงิน)